Portfolio > 8 x 8 Portraits

I am nobody; I have nothing to do with explosions.
I am nobody; I have nothing to do with explosions.
20cm x 20cm
2019